"Pedagogos"
   pedagogisch didactisch adviesbureau

N.A.M. Oomen
Arkelhof 57
4761 MG, Zevenbergen


tel.: 0620975847
e-mail: pedagogos@planet.nl
www.pedagogos.nl
Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen van woorden (definitie Stichting Dyslexie Nederland 2003).
Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 4% van de basisschoolpopulatie dyslectisch is.
De twee criteria voor dyslexie zijn:
-        het vaardigheidsniveau van lezen en/of spelling op woordniveau ligt significant onder hetgeen van de
          leerling, gegeven diens leeftijd en omstandigheden (onderwijsleersituatie, e.d.), gevraagd wordt.
-        De problemen met lezen en/of spellen blijven bestaan na een periode van adequate remediŽrende
          instructie en oefening.

Wat is de oorzaak van dyslexie?
De precieze oorzaak van dyslexie is niet duidelijk aan te geven. Wel is bekend dat dyslexie een neurofysiologische basis heeft. Er is sprake van een beperking in de toegang tot taalkennis. De erfelijke component speelt daarbij een sterke rol. Het komt voor bij alle niveaus van intelligentie, in alle vormen van onderwijs en is onafhankelijk van socio-economische status of achtergrond.

Signalen van dyslexie bij leerlingen op de basisschool
Een kind met dyslexie kan moeite hebben met:
-        taalspelletjes gericht op fonologische vaardigheden (het verschil horen tussen klanken, het onthouden
         van de klankvolgorde in een woord en 'het hakken en plakken' van woorden).
-        het onthouden van willekeurige reeksen (kleuren, namen, tafels).
-        het aanleren van letters en een strategie om woorden en teksten te lezen en te schrijven
-        het automatiseren van de letters, het lezen en schrijven van woorden en teksten


De begeleiding van dyslexie
We weten dat dyslexie nooit overgaat.
Wel kunnen we door gerichte interventies het verloop van de problematiek en daarmee de ernst van de beperking beÔnvloeden. Hiervoor is een taakgerichte benadering noodzakelijk die direct gericht is op het aanleren en oefenen van de basisvaardigheden en strategieŽn die nodig zijn om zelfstandig teksten te kunnen lezen en schrijven.
Ter aanvulling hierop kunnen allerlei vormen van compensatie effectief zijn.
Het verloop van de lees- en schrijfontwikkeling is enerzijds afhankelijk van de mogelijkheden van het kind zelf, anderzijds van de invloed en de kwaliteit van zijn omgeving thuis en op school.
Ernstige achterstanden in het leren lezen en spellen kunnen worden voorkomen, dan wel worden teruggedrongen door hiaten in de ontwikkeling in een zo vroeg mogelijk stadium van het lees- en spellingonderwijs te onderkennen en aan te pakken.


Neem, als bovenstaande tekst U aanspreekt of benieuwd maakt, contact met ons op zodat we tijdens een intakegesprek zaken voor U en uw kind duidelijk kunnen maken!

               "Pedagogos", samenwerken aan ontwikkeling !
"Opvoeden moet de bedoeling hebben
kinderen groot in plaats van klein te krijgen!"
01-01-2012